Política de privacitat i avís legal

OBJECTE:

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.winmaxsl.com (en endavant, el lloc web) que Winmax Consultors S.L. , Amb el CIF: B66488156 i direció: Corts Catalanes 75 Baixos,Lleida, 25005, posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col•laboradors, i facilitar-los l’ accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “serveis”).

Per contactar amb Winmax Consultors S.L., pot utilitzar l’adreça de correu postal dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica comercial@winmaxsl.com.
Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web. Winmax Consultors S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals Winmax Consultors S.L. també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les esmentades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia d’aquest lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients.

L’identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no:

  • utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
  • reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
  • realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a Winmax Consultors S.L. o a tercers;
  • emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Winmax Consultors S.L. pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Winmax Consultors S.L. vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de Winmax Consultors S.L. resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per Winmax Consultors S.L. o els seus col•laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de Winmax Consultors S.L. o els seus col•laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat de Winmax Consultors S.L. o de tercers, els drets al respecte ostenta legítimament Winmax Consultors S.L., estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel•lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells clients que han enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Winmax Consultors S.L. per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc web s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: comercial@winmaxsl.com.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, Winmax Consultors S.L. no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.

Winmax Consultors S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Winmax Consultors S.L. no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a Winmax Consultors S.L. en aquest sentit.

Winmax Consultors S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Winmax Consultors S.L., i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Winmax Consultors S.L., com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Winmax Consultors S.L. hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Winmax Consultors S.L. no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

Winmax Consultors S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Winmax Consultors S.L. tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, Winmax Consultors S.L. no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col•laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o Administrativa competent.

De la mateixa manera, Winmax Consultors S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Winmax Consultors S.L. no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel•lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a Winmax Consultors S.L., per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Winmax Consultors S.L. que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda del que estableix les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Winmax Consultors S.L. no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Winmax Consultors S.L. és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. Winmax Consultors S.L. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosaWinmax Consultors S.L. no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Ús de les cookies

Aquest lloc utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d’usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, clicar a l’enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies